•    Κατασκευή κεντρικών δικτύων αποχέτευσης (οριζόντιων, κάθετων επιχωματωμένων και εσωτερικών) 
•    Κατασκευή δικτύων όμβριων νερών 
•    Κατασκευή φρεατίων 
•    Σύνδεση με κεντρικό αγωγό ακαθάρτων 
•    Τοποθέτηση μηχανοσίφωνα και αντεπιστροφής βαλβίδας 
•    Αντικατάσταση παλαιών σωληνώσεων αποχέτευσης - σιφονιών.